The Dairy

נשמח לשמור אתכם על קשר, בין שאתם מעוניינים לקנות ובין שאתם מעוניינים לבקר אותנו או לשתף אותנו במחשבותיכם.

מייל: yosir@adir-dairy.co.il

המחלבה:
טל. 04-6989888
פקס. 04-6989886

מרכז מבקרים וחנות המפעל:
טל. 04-6991039
פקס. 04-6991045